Zásady ochrany osobných údajov

Dodržiavame pravidlá a preto je ochrana Vašich osobných údajov pre nás dôležitá. Preto sme prijali vhodné technické a organizačné opatreniami zaisťujúce bezpečnosť spracúvania osobných údajov, aby nedošlo k ich neoprávnenému sprístupneniu, poškodeniu, zničeniu, strate, zmene, alebo akémukoľvek inému neprípustnému spôsobu spracúvania. Prijaté opatrenia pravidelne kontrolujeme a prispôsobujeme podľa najnovších poznatkov stavu techniky.

Osobné údaje spracúvame v zmysle týchto podmienok a zásad spracúvania osobných údajov. V informácii nižšie Vás zároveň informujeme o Vašich právach.

Podmienky spracúvania osobných údajov obsahujú informácie ako získavame a spracúvame Vaše osobné údaje, ako aj naše kontaktné údaje, na ktoré sa môžete obrátiť v prípade otázok alebo žiadosti o uplatnenie Vašich práv.