PRÁVA DOTKNUTÝCH OSOB

PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

Ak Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje máte ako dotknutá osoba pri splnení príslušných zákonných náležitostí k dispozícii nasledujúce práva:

* Právo na prístup k Vašim osobným údajom a na informácie o ich spracúvaní podľa článku 15 GDPR a § 21 zákona o ochrane osobných údajov

Máte právo na požiadanie bezodplatne získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje. Ak Prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o:

-účeloch, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú,

-kategóriach osobných údajov, ktoré sa spracúvajú,

-identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,

-dobe uchovávania Vašich osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,

-existencií práva požadovať od Prevádzkovateľa opravu Vašich osobných údajov, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,

-existencií práva podať sťažnosť (návrh na začatie konania) u dozorného orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov SR,

-informáciách o pôvode údajov, pokiaľ osobné údaje nebudú získané od Vás,

-existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, v týchto prípadoch poskytne Prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania osobné údaje pre dotknutú osobu. Ak sú Vaše osobné údaje posielané do tretej krajiny alebo do medzinárodnej organizácie, máte právo byť informovaný v súvislosti s týmto prenosom aj o vhodných zárukách podľa článku 46 GDPR a § 48 zákona o ochrane osobných údajov.

*Právo na opravu nepresných či nesprávnych údajov a doplnenie neúplných údajov podľa čl. 16 GDPR a § 22 zákona o ochrane osobných údajov 

Máte právo požadovať od Prevádzkovateľa bezodkladnú opravu Vašich nesprávnych osobných údajov (napr. pri zmene Vašich osobných údajov). Pri zohľadnení účelov spracovania máte právo požadovať doplnenie neúplných osobných údajov – aj pomocou doplňujúceho vyhlásenia.

*Právo na vymazanie Vašich osobných údajov ak je splnený niektorý z dôvodov podľa článku 17 GDPR a § 23 zákona o ochrane osobných údajov 

Máte právo požadovať od Prevádzkovateľa, aby osobné údaje týkajúce sa Vás boli bezodkladne vymazané, pokiaľ sa vyskytne jeden z uvedených dôvodov:

-osobné údaje už nie sú viac potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo iným spôsobom spracované, -odvoláte Váš súhlas, o ktorý sa opiera spracovanie podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článok 9 ods. 2 písm. a) GDPR a § 13 ods. 1 písm. a) a § 16 ods. 2 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov a už neexistuje žiaden iný právny základ na spracovanie,

-vznesiete námietku voči spracúvaniu osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na ich spracúvanie alebo namietate spracúvanie osobných údajov, ktoré sa týka priameho marketingu vrátane profilovania,

-osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,

-vymazanie osobných údajov je potrebné na splnenie zákonnej povinnosti,

-osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti dotknutá osoba má menej ako 16 rokov.

Ak Prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje je povinný ich vymazať, je zároveň povinný prijať primerané bezpečnostné opatrenia vrátane technických opatrení so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na ich vykonanie, za účelom informovania ostatných prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby o jej žiadosti, aby títo prevádzkovatelia vymazali odkazy na jej osobné údaje a ich kópie alebo odpisy.

*Právo na obmedzenie spracovania Vašich údajov pokiaľ ide o jeden z prípadov uvedených podľa článku 18 GDPR a § 24 zákona o ochrane osobných údajov 

Máte právo požadovať od Prevádzkovateľa obmedzenie spracovania, ak bude splnený jeden z nasledujúcich predpokladov:

-správnosť osobných údajov bude Vami spochybnená,

-spracovanie je protiprávne a Vy namiesto vymazania požadujete obmedzenie používania osobných údajov, -prevádzkovateľ Vaše osobné údaje už viac nepotrebuje na účely spracovania, Vy ich však potrebujete na uplatnenie, výkon alebo ochranu Vašich právnych nárokov,

-vzniesli ste nárok proti spracovaniu podľa článku 21 ods. 1 GDPR a § 27 ods. 1 zákona ochrane osobných údajov, pokiaľ však ešte nebolo zrejmé, či oprávnené záujmy Prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi záujmami.

*Právo na prenos Vašich osobných údajov podľa článku 20 GDPR a § 26 zákona o ochrane osobných údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak:

-osobné údaje sa spracúvajú na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, alebo na základe Vášho súhlasu, ktorý je neplatný ak jeho poskytnutie vylučuje osobitný predpis, alebo na základe zmluvy -spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

*Právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov podľa článku 21 GDPR a § 27 zákona o ochrane osobných údajov. 

Za splnenia predpokladov článku 21 ods. 1 GDPR a § 27 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov môžete proti spracovaniu Vašich osobných údajov vzniesť námietku z dôvodov vyplývajúcich z osobitnej situácie na Vašej strane, ktoré odôvodníte (napr. ak sa z nejakého konkrétneho dôvodu domnievate, že Vaše osobné údaje sú spracúvané v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi). Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať Vaše osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na ich spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Taktiež máte právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. V takom prípade Prevádzkovateľ nebude ďalej spracúvať Vaše osobné údaje na takéto účely.

Podľa čl. 22 GDPR a § 28 zákona o ochrane osobných údajov máte právo na to, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa Vás týkajú alebo Vás podobne významne ovplyvňujú. Uvedené sa neuplatňuje, ak je rozhodnutie nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi Vami a Prevádzkovateľom, povolené právom Únie alebo SR, alebo založené na Vašom výslovnom súhlase.

*Právo kedykoľvek odvolať Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa čl. 7 bodu 3 GDPR 

Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov viazaný ku konkrétnemu účelu môžete kedykoľvek odvolať zaslaním písomnej žiadosti e-mailom na e-mailovú adresu: info@mvphotography.sk , alebo v prípade cookies zmenou nastavenia prehliadača. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

Kontakt pre zasielanie Vašich otázok alebo pre uplatňovanie Vašich práv na ochranu osobných údajov 

Prevádzkovateľ nemá povinnosť ustanoviť zodpovednú osobu, ale má určenú kontaktnú osobu, ktorá plní úlohy podľa GDPR a zákona o ochrane osobných údajov. Kontaktnú osobu môžete kedykoľvek kontaktovať, ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov alebo požadujete uplatniť svoje práva v súlade s GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov. Kontaktnú osobu môžete kontaktovať zaslaním e-mailu na adresu: info@mvphotography.sk

Za účelom overenia Vašej identity zo strany Prevádzkovateľa je potrebné, aby ste v žiadosti uviedli svoje meno, priezvisko a adresu bydliska. Prevádzkovateľ je Vám povinný poskytnúť na základe tejto žiadosť informácie do 30 dní od doručenia tejto žiadosti. Túto lehotu môže Prevádzkovateľ predĺžiť o ďalších 60 dní, o odklade Vás však musí informovať.

*Právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR. 

Ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, máte právo podať návrh na začatie konania (sťažnosť) dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika. Návrh musí obsahovať informácie podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov, najmä údaj o tom, kto ho podáva, proti komu návrh smeruje, predmet návrhu s označením práv, ktoré mali byť pri spracúvaní osobných údajov porušené, dôkazy na podporu tvrdení uvedených v návrhu.