ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Miroslava Václavová – M.V. Photography, Športovcov 981/22A, 95804 Partizánske, Slovenská republika, IĆO: 44060572, Okresný úrad Prievidza, Číslo živnostenského registra: 340-25902

kontaktné údaje: info@mvphotography.sk, spracúva osobné údaje dotknutých osôb v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), pričom pri spracúvaní osobných údajov sa zaväzuje dodržiavať tieto základné zásady:

Zásada zákonnosti

Osobné údaje spracúva len zákonným spôsobom a tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutej osoby.

Zásada obmedzenia účelu

Osobné údaje získava iba na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom.

Zásada minimalizácie osobných údajov

Osobné údaje spracúva v primeranom, relevantnom a obmedzenom rozsahu, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú.

Zásada správnosti

Spracúva iba správne, úplné a podľa potreby aktualizované osobné údaje vo vzťahu k účelu spracúvania; osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, sa bezodkladne vymažú alebo opravia.

Zásada minimalizácie uchovávania

Osobné údaje uchováva vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú.

Zásada integrity a dôvernosti

Osobné údaje spracúva spôsobom, ktorý prostredníctvom primeraných technických a organizačných opatrení zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom osobných údajov alebo poškodením osobných údajov.

Zásada zodpovednosti

Osobné údaje spracúva v súlade s dobrými mravmi a koná spôsobom, ktorý neodporuje zákonu. Zodpovedá za dodržiavanie základných zásad spracúvania osobných údajov, za súlad spracúvania osobných údajov so zásadami spracúvania osobných údajov.