PODMIENKY SRACÚVNIA OSOVNÝCH ÚDAJOV

PODMIENKY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“)

Prevádzkovateľ Miroslava Václavová – M.V. Photography, Športovcov 981/22A, 95804 Partizánske, Slovenská republika, IĆO: 44060572, Okresný úrad Prievidza, Číslo živnostenského registra: 340-25902, email: mirafodorova@gmail.com (ďalej len „Prevádzkovateľ“) spracúva osobné údaje dotknutých osôb – užívateľov tejto platformy. Prevádzkovateľ poskytuje služby, ktoré sú v zásade určené iba osobám nad 16 rokov, resp. 18 rokov (fotografické služby). Z toho dôvodu spracúva osobné údaje iba osôb starších než je uvedený vek. Deti a mládež do 16 rokov nesmú Prevádzkovateľovi na tejto platforme poskytovať svoje osobné údaje bez toho, aby mali súhlas ich zákonných zástupcov a Prevádzkovateľ nesmie spracúvať osobné údaje osôb mladších ako je uvedený vek bez súhlasu ich zákonného zástupcu.

Ak chcete sprostredkovať Prevádzkovateľovi príspevky alebo informácie v elektronickej podobe, je Vašou povinnosťou uskutočniť opatrenia na zabezpečenie dôvernosti a integrity týchto príspevkov pri ich poskytovaní.

Prevádzkovateľ chráni svoje osobné údaje pred neoprávnením prístupom, spracovaním alebo použitím, v prípade, že sú tieto uložené na médiu kontrolovanom Prevádzkovateľom. Prosíme preto vezmite na vedomie, že Vaše osobné údaje a informácie, ktoré zverejníte na verejne prístupných miestach, ako je nástenka a podobne, môžu byť prezerané a eventuálne aj zneužité inými užívateľmi.

Pokiaľ je na webovej stránke alebo platforme možné vkladať obchodné alebo osobné údaje (napr. e-mail, mená, adresy) je sprístupnenie týchto údajov užívateľom uskutočnené na vyslovene dobrovoľnom základe. Takýmto spôsobom sprostredkované osobné údaje sú použité iba na účely, na ktoré boli Prevádzkovateľovi poskytnuté.

FACEBOOK

Internetový výstup a platforma Prevádzkovateľa využíva Social Plug-ins („Plug-ins“) sociálnej siete facebook.com, ktoré sú prevádzkované Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Prevádzkovateľom spracúvajúcim osobné údaje dotknutých osôb žijúcich mimo USA alebo Kanady je spoločnosť Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko. („Facebook“).

Plug-ins sú rozpoznateľné podľa facebook loga (biele „f“ na modrom podklade) alebo ako ikona „Páči sa mi to“ alebo sú označené dodatkom „Facebook Social Plugin.“ Zoznam a vzhľad Facebook Social Plugins si môžete pozrieť na: (Link: https://developers.facebook.com/docs/plugins/).

Po otvorení webovej stránky Prevádzkovateľa www.mvphotography.sk, ktorá obsahuje takýto plug-in, vytvorí Váš prehliadač priame spojenie s facebookovými servermi. Obsah plug-inov bude sprostredkovaný priamo Vášmu prehliadaču a odtiaľ spojený s webovou stránkou www.mvphotography.sk, nemá preto žiaden vplyv na rozsah dát, ktoré Facebook získava s pomocou tohto plug-inu. Dovoľujeme si Vás v tejto súvislosti informovať o nasledujúcom stanovisku: (Link http://www.facebook.com/help/?faq=17512).

Vďaka prepojeniu plug-inov obdrží Facebook informáciu, že ste načítali zodpovedajúcu webovú stránku nášho internetového výstupu alebo platformu. Ak ste prihlásený na Facebooku, môže Facebook priradiť návštevu Vášmu facebookovému kontu. Keď interagujete s plug-inom, napr. použijete odklik „Páči sa mi to“ alebo komentujete, bude daná informácia sprostredkovaná Vaším internetovým prehliadačom a bude tam uložená. Prepojenie Vášho užívateľského účtu na sociálnej sieti Facebook s návštevou internetovej stránky Prevádzkovateľa na Facebooku môžete prerušiť, ak sa odhlásite z užívateľského účtu na sociálnej sieti Facebook pred návštevou webových stránok Prevádzkovateľa. Je však možné, že Facebook získa a uloží Vašu IP adresu.

Facebook plug-ins môžu byť umiestňované prevádzkovateľmi webových stránok na ich vlastných stránkach alebo platformách. Jedným klikom na tento plug-in môžu užívatelia s facebookovým kontom zanechať vo svojom profile notifikáciu, že schvaľujú prelinkované obsahy prevádzkovateľa webových stránok. Integrovaný facebook plug-in „komunikuje“ neustále s Facebookom a posiela okamžite pri návšteve webovej stránky, na ktorej bol použitý, údaje Facebooku – aj bez predchádzajúceho súhlasu užívateľa.

Prostredníctvom tzv. iFrame otvorí prehliadač okrem požadovanej stránky ešte jednu menšiu „stránku v stránke“, ktorá obsahuje príslušný plug-in. V prípade facebookových plug-inov pochádza tento iFrame, resp. zdroj textu, výhradne zo strany Facebooku a nemôže byť Prevádzkovateľom v zásade kontrolovaný alebo upravovaný.

Ak nie je užívateľ prihlásený alebo registrovaný na Facebooku, bude mu vytvorený „cookie“, ktorý nesie identifikátor ako napr. B7dcTqgWq3fuDgIIFw47QPIO a je platný 2 roky.

Po opakovanom spojení prehliadača so serverom sociálnej siete, tento „cookie“ sa prenesie a ak je to vhodné, môže byť použitý na vytvorenie profilu. Pri užívateľoch, ktorí sa registrujú neskôr, je prepojenie informácií uložených v „cookie“ s profilom možné aj dodatočne.

Ak je užívateľ počas aktuálnej relácie prihlásený na Facebooku, je Facebooku sprostredkovaná vyhľadaná stránka ako aj „cookie“ – je teda možné tieto informácie jasne priradiť pomocou sídliaceho ID k príslušnému užívateľskému kontu.

Účel a rozsah ochrany osobných údajov a taktiež ďalšie spracovanie a využívanie dát Facebookom nie sú Prevádzkovateľovi známe. Pre ďalšie informácie, ako aj s tým súvisiace práva a možnosti nastavenia ochrany Vášho súkromia, sa prosíme, obráťte na Facebook Inc. Dbajte na upozornenia Facebooku k ochrane osobných údajov: (Link: http://www.facebook.com/policy.php).

Facebook social-plug-ins je možné zablokovať pomocou Add-ons pre Váš prehliadač, napr. s „Facebook Blocker“ link: http://webgraph.com/resources/facebookblocker/ alebo použiť „AdGuard for Android“ link: https://adguard.com/en/adguard-android/overview.html

Prosíme, prihliadajte na to, že táto platforma je zahrnutá v ponuke Facebook Inc. Týmto je možné, že Facebook získava Vaše osobné údaje. Na jednej strane sú to údaje, ktoré boli získané používaním social plug-inu (ako je uvedené vyššie) na druhej strane je možné, že Facebook zaznamenáva a ukladá každý Váš pohyb na tejto platforme. K tomuto patria aj vyššie vymenované, a z Vášho servera prenášané, informácie. Presný rozsah získavania, spracovania a využívania osobných údajov prostredníctvom Facebooku nám nie je známy. Pokiaľ si želáte získať ďalšie informácie týkajúce sa tejto problematiky, obráťte sa, prosíme, na Facebook Inc. alebo sa riaďte pokynmi na ochranu údajov platnými pre Facebook: Link: (http://www.facebook.com/policy.php).

Spracúvanie Vašich osobných údajov Prevádzkovateľom: 

Účelom spracúvania údajov je informovanie o aktivitách Prevádzkovateľa, komunikácia s Vami, zdieľanie webovej stránky Prevádzkovateľa a prezentácia tvorby/diel Prevádzkovateľa teda nami vyhotovených fotografií.

Prostredníctvom sociálnych sietí sa môžete dozvedieť viac o fungovaní Prevádzkovateľa a jeho podnikateľských aktivitách, o novinkách, aktuálnych ponukách, vidieť jeho tvorbu a za týmto účelom si pozrieť fotografie, príp. byť informovaný o súťaži. Vaše osobné údaje, ktoré ste zadali na stránkach sociálnych médií, ako napr. komentáre, videá, obrázky, like, verejné správy atď., sú publikované platformou sociálnych médií a Prevádzkovateľ ich v žiadnom prípade nepoužíva na iné účely ani nespracúva. V tomto prípade teda bude Prevádzkovateľ spracúvať

Vaše osobné údaje v rozsahu uvedenom vo Vašom facebookovom profile a údaje, ktoré jej poskytnete. Právnym základom tohto spracúvania je čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR „spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.“ Takéto spracovanie údajov prebieha v záujme našich vzťahov s verejnosťou, komunikácie a prezentácie našej tvorby.

Vaše osobné údaje, ktoré Prevádzkovateľ bude môcť odstrániť zo sociálnych médií, odstráni po 5 rokoch odo dňa ich poskytnutia.

V prípade akýchkoľvek otázok k spracúvaniu Vašich osobných údajov alebo uplatneniu svojich práv, nás neváhajte kontaktovať e-mailom na: info@mvphotography.sk

SÚŤAŽ 

V prípade ak by v budúcnosti Prevádzkovateľ realizoval súťaže (momentálne ich nerealizuje), tieto bude realizovať v pozícii usporiadateľa, pričom pravidlá a podmienky aktuálnej súťaže, vrátane spôsobu zapojenia sa do aktuálnej súťaže, budú osobitne zverejnené na webovej stránke www.mvphotography.sk a/alebo na sociálnej sieti v profile Prevádzkovateľa.

V prípade, ak Prevádzkovateľ realizuje súťaže prostredníctvom Facebooku, pravidlá a podmienky aktuálnej súťaže, vrátane spôsobu zapojenia sa do aktuálnej súťaže budú zverejnené na profile Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že Facebook neorganizuje súťaže Prevádzkovateľa, ani nijako nepropaguje či nesponzoruje a ani nemá voči účastníkom v súťaži žiadne záväzky.

Prevádzkovateľ bude Vaše osobné údaje spracúvať v rozsahu podľa zverejnených podmienok súťaže, zvyčajne v rozsahu: meno a priezvisko, e-mailová adresa a/alebo telefónne číslo a/alebo adresa. A v prípade súťaže realizovanej prostredníctvom Facebooku aj v rozsahu osobných údajov uvedených v profile účastníka súťaže.

Poskytnutie Vašich osobných údajov je požiadavkou, ktorá je potrebná na vykonávanie práv a povinností Prevádzkovateľa ako usporiadateľa súťaže a rovnako aj súťažiacich podľa konkrétnych pravidiel súťaže. Poskytnutie Vašich osobných údajov je úplne dobrovoľné, avšak v prípade ich neposkytnutia sa nemôžete zúčastniť súťaže.

Účasťou v konkrétnej súťaži (v prípade súťaži na Facebooku Like – nutím predmetného statusu Prevádzkovateľa a komentovaním) pristupujete k podmienkam danej súťaže a Prevádzkovateľovi vzniká oprávnenie spracúvať Vaše osobné údaje za účelom realizácie danej súťaže, na právnom základe čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR „spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy“.

Prevádzkovateľ bude Vaše osobné údaje uchovávať po dobu určenú v podmienkach aktuálnej súťaže, ktoré budú zverejnené. V rámci tohto spracúvania nedochádza k profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu a Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani do medzinárodnej organizácie.

Príjemcami, respektíve kategóriami príjemcov Vašich osobných údajov môžu byť:

-zmluvní partneri Prevádzkovateľa, ktorí poskytujú služby a/alebo plnenia podmienky týkajúce sa súťaže,

-osoby, oprávnené vykonávať kontrolu alebo dohľad nad priebehom súťaže a to najmä správne a súdne orgány a iné orgány verejnej moci,

-advokát, audítor a iní príjemcovia v zmysle osobitných predpisov.

V prípade súťaže Prevádzkovateľa realizovanej prostredníctvom Facebooku budú príjemcom Vašich osobných údajov aj návštevníci profilu Prevádzkovateľa a spoločnosť Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko. Usmernenie na ochranu údajov vydané spoločnosťou Facebook je dostupné na https://facebook.com/about/privacy/.