ZÁSADY POUŽÍVANIA COOKIES

V súlade s § 55 ods. 5 zákona NRSR č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, si Vás dovoľujeme informovať o používaní cookies a upriamiť Vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že Vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

Tieto zásady obsahujú informácie o tom, ako prevádzkovateľ: Miroslava Václavová - M.V. Photography, Športovcov 981/22A, 95804 Partizánske, Slovenská republika, IĆO: 44060572, Okresný úrad Prievidza, Číslo živnostenského registra: 340-25902, kontaktné údaje: info@mvphotography.sk (ďalej len „Prevádzkovateľ“), používa súbory cookies a podobné technológie.


Čo sú cookies

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webovej stránky Prevádzkovateľa www.mvphotography.sk alebo platformy Facebook/Instagram a ukladané do Vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory Vášho prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory „cookies“, ktoré používame, nepoškodzujú Váš počítač.


Ako používame cookies


Základné súbory cookies

Tieto súbory cookies tvoria základ pre prevádzku našej webovej stránky a umožňujú používanie základných funkcií zapamätaním voľby návštevníka pri otváraní nového okna, meranie návštevnosti webstránky alebo spôsobu jej využívania pre jej užívateľské zlepšovanie a pod. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nebudeme môcť zaručiť bezchybný chod stránok.


Súbory cookies tretích strán

Na webovej stránke Prevádzkovateľa sú prepojenia na Facebook/Instagram, Prevádzkovateľ tak umožňuje ukladanie cookies tretej strane - spoločnosti Facebook/Instagram. Ak chcete vedieť, ako Facebook/Instagram používajú súbory cookies, prečítajte si zásady ochrany súkromia a zásady používania súborov cookies: https://www.facebook.com/policies/cookies/ https://help.instagram.com/1896641480634370


Použitie cookies môžete zakázať v nastaveniach Vášho internetového prehliadača. Deaktivácia však môže viesť k strate možnosti využívať niektoré funkcie tejto stránky.

Prehliadaním webových stránok Prevádzkovateľa súhlasíte so spracovaním a využívaním cookies za podmienok a najmä pre účely, ktorých popis je uvedený vyššie. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať zmenou v nastaveniach Vášho internetového prehliadača.


Ako kontrolovať cookies

Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.


Ako odmietnuť používanie cookies

Väčšina prehliadačov prijíma súbory cookies automaticky. Ak súbory cookies nechcete používať, budete ich musieť aktívne odstrániť alebo zablokovať. Ak odmietnete používanie súborov cookies, budete stále schopní navštíviť našu webovú stránku, ale niektoré funkcie nemusia správne fungovať. Pokiaľ si tak prajete urobiť, môžete zvoliť možnosť odmietnuť či blokovať súbory cookies zmenou nastavenia Vášho internetového prehliadača. Pre viac informácii využite nápovedu Vášho internetového prehliadača.


Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť Vašim preferenciám cookies.


Bližšie informácie o nastavení používania súborov cookies prostredníctvom jednotlivých internetových prehliadačov nájdete na:

- https://support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies (Firefox);

- https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk (Chrome);

- https://support.microsoft.com/sk-sk/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);

- https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Microsoft Edge);

- http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera);

- https://support.apple.com/sk-sk/guide/safari/sfri11471/mac (Safari).


Vaše práva


V záujme spravodlivého a transparentného spracúvania osobných údajov máte ako dotknutá osoba nasledujúce práva:

- právo na prístup k Vašim osobným údajom a na informácie o ich spracúvaní (máte právo od nás získať potvrdenie o tom, či sa spracúvame Vaše osobné údaje a ak áno, máte právo získať k nim prístup a informácie podľa čl. 15 GDPR)

- právo na opravu nepresných či nesprávnych údajov a doplnenie neúplných údajov podľa čl. 16 GDPR (napr. pri zmene Vašich osobných údajov);

- právo na vymazanie Vašich osobných údajov ak je splnený niektorý z dôvodov podľa čl. 17 GDPR (napr. ak zanikne účel spracúvania, alebo pokiaľ sú osobné údaje spracúvané nezákonne);

- právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov pokiaľ ide o jeden z prípadov uvedených v čl. 18 GDPR (napr. ak je spracúvanie protizákonné a namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia);

- právo na prenosnosť Vašich osobných údajov, na základe ktorého môžete získať svoje osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a to buď pre seba, alebo pre iného prevádzkovateľa osobných údajov podľa čl. 20 GDPR;

- právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov podľa čl. 21 GDPR (napr. ak sa domnievate, že sú spracúvané v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, námietku môžete uplatniť aj proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania);

- právo kedykoľvek odvolať Váš súhlas podľa čl. 7 bodu 3 GDPR,

- právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú.


Vo veci spracúvania Vašich osobných údajov a/alebo uplatnenia Vašich práv sa môžete na nás obrátiť prostredníctvom e-mailovej adresy: info@mvphotography.sk Za účelom overenia Vašej identity je potrebné v žiadosti uviesť svoje meno, priezvisko, adresu bydliska. O spôsobe vybavenia Vašej žiadosti Vás upovedomíme do 30 dní odo dňa jej prijatia.


Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov sú dostupné na webovom sídle Prevádzkovateľa: www.mvphotography.sk v časti Ochrana osobných údajov/GDPR.